Zasady postępowania w okresie przejściowym COVID-19

SZANOWNI PAŃSTWO!

Sytuacja epidemiologiczna SARS CoV 2 ciągle nie jest stabilna. W związku z tym w Centrum Medycznym „Żelazna” wprowadzono: „Zasady postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19”.

Wprowadzone zalecenia służyć mają zapewnieniu wszystkim pacjentom i personelowi bezpiecznego epidemiologicznie środowiska. Planowany termin obowiązywania wytycznych to okres od 1 sierpnia 2022 roku do odwołania.

Informacje dla pacjentów wynikające z powyższych zasad:

1. ODWIEDZINY PACJENTÓW DOROSŁYCH

Organizacja odwiedzin:

  1. Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach: 12.00 – 18.00.

  2. Jednorazowo odwiedziny trwają do 2 godzin, po wcześniejszym ustaleniu godzin odwiedzin w oddziale (12.00-14.00; 14.00-16.00; 16.00- 18.00).

  3. u pacjenta może przebywać jednoczasowo tylko jedna osoba dorosła lub pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba dorosła w ciągu doby.

  4. Osoba musi być zdrowa (m.in. choroby zakaźne, infekcje dróg oddechowych), w środowisku domowym nie mogą występować infekcje dróg oddechowych, choroby zakaźne.

  5. Na podstawie art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prawo do kontaktu osobistego nie dotyczy Pacjentów podlegających izolacji zgodnie z przepisami epidemiologicznymi.

  6. Osoba odwiedzająca wchodzi do Szpitala wejściem od ul. Żelaznej i jest zobowiązana okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz poinformować o dobrym stanie zdrowia.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

 • dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali,
 • noszenia jednorazowej chirurgicznej maseczki medycznej na terenie całego CMŻ,
 • siadania tylko na krzesłach dostępnych w salach pobytowych (niedopuszczalne jest siadanie na łóżkach pacjentów),
 • ograniczenia przemieszczania się po Szpitalu/CMŻ (w inne miejsca, niż wyznaczony cel wizyty).

W czasie odwiedzin na sali pobytowej 2 - osobowej, zaleca się, by osoba odwiedzana i inna pacjentka miały założone maseczki. Organizacja odwiedzin w sytuacjach WYJĄTKOWYCH odbywa się na zasadach indywidualnych.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

2. ODWIEDZINY DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONYCH

Organizacja odwiedzin:

  1. Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach: 10.00 – 19.00

  2. Jednorazowo odwiedziny trwają do 3 godzin, po wcześniejszym ustaleniu godzin odwiedzin w oddziale (10,00-13.00; 13.00-16.00; 16.00-19.00).

  3.U dziecka może przebywać tylko przedstawiciel ustawowy.

  4. Rodzic odwiedzający dziecko przebywające w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka musi być zdrowy (m.in. choroby zakaźne, infekcje dróg oddechowych), w środowisku domowym nie mogą występować infekcje dróg oddechowych, choroby zakaźne.

  5. Osoba odwiedzająca noworodka wchodzi do Szpitala wejściem od ul. Żelaznej, gdzie w holu głównym wypełnia ankietę epidemiologiczną, oraz jest zobowiązana okazać dokument potwierdzający tożsamość.

  6. Rodzice z objawami infekcji nie mogą odwiedzać dzieci.

  7. Decyzję o możliwości wejścia do Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka podejmuje położna/pielęgniarka w/w Oddziału po analizie ankiety epidemiologicznej.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

 • dezynfekcji rąk przed wejściem do Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz po wyjściu z niego,
 • noszenia maseczki ochronnej (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-12 godzin) na terenie całego Szpitala,
 • postępowania w Oddziale zgodnie z poleceniami osoby medycznej,
 • nie przemieszczania się po Szpitalu w inne miejsca, niż wyznaczony cel wizyty.

Mama ma możliwość odciągania pokarmu dla dziecka.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

3. UDZIAŁ OSOBY BLISKIEJ W PLANOWYM CIĘCIU CESARSKIM

1. Osoba towarzysząca pacjentce w planowym cięciu cesarskim po wejściu do Szpitala wypełnia ankietę epidemiologiczną.

2. Osoby z objawami infekcji nie mogą towarzyszyć w porodzie, nie powinny mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 7 dni przed terminem porodu, w środowisku domowym również nie mogą występować infekcje dróg oddechowych itp.

Organizacja rodzinnego cesarskiego cięcia:

  1. Pacjentka przy przyjęciu do Szpitala w Izbie Przyjęć dokonuje opłaty za udział osoby bliskiej w planowanym w cięciu cesarskim.

  2. Osoby towarzyszące oczekują przed wejściem do szpitala lub w holu głównym na wezwanie personelu, a następnie po wypełnieniu i weryfikacji ankiety oraz sprawdzeniu dokumentu tożsamości i zakwalifikowaniu do towarzyszenia w cięciu cesarskim, udają się do Bloku Operacyjnego.

  3. Pielęgniarka / położna Bloku Operacyjnego przekazuje osobie towarzyszącej środki ochrony osobistej oraz informację, jak prawidłowo zachować się w Bloku Operacyjnym.

Osoba uczestnicząca w planowanym cięciu cesarskim zobowiązana jest do:

 • dezynfekcji rąk przed wejściem do Bloku Operacyjnego oraz po wyjściu z bloku,
 • noszenia jednorazowej maseczki medycznej na terenie całego Szpitala,
 • postępowania w Bloku Operacyjnym zgodnie z poleceniami pracownika medycznego bloku,
 • po zakończeniu procedury cięcia cesarskiego - do opuszczenia Bloku Operacyjnego, przemieszczenia się windą A do holu głównego, a następnie do niezwłocznego opuszczenia Szpitala,
 • nieprzemieszczania się w Szpitalu w inne miejsca, niż wyznaczony cel wizyty.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

4. UDZIAŁ OSOBY BLISKIEJ W PORODZIE SIŁAMI NATURY

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka lub inna bliska osoba wskazana przez pacjentkę).

2. Osoba towarzysząca pacjentce w porodzie siłami natury w dniu porodu powinna być zdrowa, nie powinna mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 7 dni przed terminem porodu, w środowisku domowym również nie mogą występować infekcje dróg oddechowych itp.

Organizacja rodzinnego porodu siłami natury:

  1. Osoby towarzyszące oczekują przed wejściem do szpitala lub w holu głównym, na wezwanie personelu, a następnie po wypełnieniu, weryfikacji ankiety oraz sprawdzeniu dokumentu tożsamości i zakwalifikowaniu do uczestniczenia w porodzie siłami natury, udają się do Bloku Porodowego.

  2. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu pacjentki i analizie ankiet epidemiologicznych.

  Osoba uczestnicząca w rodzinnym porodzie siłami natury zobowiązana jest do:

  • dezynfekcji rąk przed wejściem do Bloku Porodowego,
  • przez cały okres pobytu w sali porodowej do postępowania zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród,
  • nie opuszczania sali porodowej, bez wyraźnego polecenia personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Blokiem Porodowym,
  • noszenia przez cały okres pobytu w sali porodowej, medycznej maseczki ochronnej (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-12 godzin),
  • zasłaniania ust i nosa medyczną maseczką ochronną, podczas przemieszczania się po terenie Szpitala (ciągi komunikacyjne),
  • niezwłocznego opuszczenia Szpitala po 2 godzinach od zakończenia porodu.

  W przypadku porodu zabiegowego (nie dotyczy planowych cięć cesarskich) nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.

  Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w Szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu Szpitala.

W przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego lub zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego w Szpitalu odwiedziny mogą zostać wstrzymane - w całym Szpitalu lub na wybranych oddziałach.

5. PRZYJMOWANIE PACJENTEK DO CENTRUM MEDYCZNEGO „ŻELAZNA”

 • przy przyjęciu do Szpitala w I.P. przeprowadzony jest wywiad epidemiologiczny
  • pacjentki objawowe przyjmowane do Szpitala, badane są nieodpłatnie testami antygenowymi SARS CoV 2 lub w kierunku grypy, jeśli wynik jest dodatni, stosowana jest izolacja,
  • wynik testu w żadnym wypadku nie wpływa na decyzję o hospitalizacji pacjentki w ciąży, a jedynie na odpowiednie zabezpieczenie personelu (środki ochrony osobistej) i innych pacjentek (pobyt w strefie izolacji),
  • w przypadku planowej operacji ginekologicznej i uzyskaniu testu pozytywnego ze względów bezpieczeństwa pacjentki, operacja zostaje odroczona.

  6. SALE POBYTOWE

  Droga Pacjentko!

   1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu.

   2. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

   3. Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką.

   4. Zasłaniaj usta i nos maseczką jednorazową w przypadku:

   • gdy personel szpitala wchodzi do sali,
   • gdy poruszasz się po szpitalu (sklepik, badanie poza oddziałem pobytu, itp.)

   DODATKOWO W STREFIE IZOLACJI:

   • Nie opuszczaj sali pobytowej bez polecenia personelu!

   Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

  7. ZABIEGI I OPERACJE

  Droga Pacjentko!

  Chcąc zminimalizować ryzyko nabycia zakażenia w okresie okołooperacyjnym wprowadziliśmy w naszej placówce dodatkowe procedury. Należy mieć świadomość, że jeśli dojdzie do zakażenia to pogarsza to rokowanie oraz jest to sytuacja, która zagraża innym pacjentkom i personelowi Szpitala. Uprzejmie informujemy, że pracownik Działu Dokumentacji Medycznej (DSM) zadzwoni do Pani ok. ok. 3-4 tygodni przed planowaną operacją w celu potwierdzenia jej terminu oraz zapyta o stan zdrowia.

  Pracownik może zalecić skontaktowanie się z Działem Dokumentacji i Statystyki Medycznej w celu przesunięcia terminu planowanego zabiegu, operacji w sytuacji, gdy w okresie 7 dni przed planowaną hospitalizacją, wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego lub pokarmowego: kaszel, duszność, bóle mięśniowe, głowy, osłabienie, biegunka, wymioty, gorączka, nagła utrata węchu i smaku, zapalenie spojówek. Odroczenie zabiegu, operacji może wystąpić również w związku z obecną chorobą COVID -19 osoby zamieszkującej (mąż, dziecko, rodzice itp.).

  Jednocześnie informujemy, że przy przyjęciu do Szpitala każda pacjentka przeprowadzony ma wywiad epidemiologiczny, a pacjentka objawowa pobierany ma test antygenowy w kierunku SARS CoV 2. Ostateczną decyzję o możliwości hospitalizacji podejmuje lekarz Izby Przyjęć.

  Ważne!

  W sytuacji konieczności odroczenia planowej operacji, zabiegu (wystąpienie objawów infekcji w okresie 7 dni przed przyjęciem lub decyzja lekarza w Izbie Przyjęć) pacjentka zobowiązana jest do skontaktowania się z Działem Dokumentacji i Statystyki Medycznej (tel. 22 25 59 861) w celu ustalenia nowego terminu operacji.