Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Centrum Medyczne Żelazna” sp. z o.o. posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tej umowy w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii udzielamy świadczeń zdrowotnych z zakresu:

  • położnictwa i ginekologii (w tym poród)
  • neonatologii
  • onkologii ginekologicznej

Liczba udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ na planowane procedury ginekologiczne uzależniona jest od wartości zawartego kontraktu.

Prawo do bezpłatnego porodu

Pacjentki nie posiadające ubezpieczenia, ale posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą do potwierdzenia przysługującego prawa do świadczeń jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. B ustawy.

Więcej o uprawnieniach do świadczeń

Oferujemy usługi komercyjne dla pacjentów nieubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, usług których nie finansuje NFZ, innych odpłatnych usług, które może realizować spółka zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Opłaty za usługi komercyjne wykonywane w Szpitalu prosimy dokonywać w Izbie Przyjęć.