Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami

1Regulamin pobytu i odwiedzin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nadrzędną rolą Centrum Medycznego „Żelazna” jest zapewnienie Pacjentom wysokiej jakości świadczonych usług z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa oraz respektowania praw pacjenta wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst ustawy dostępny jest do wglądu przy konsoli położnych w Oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć).

§ 2.

Regulamin niniejszy określa organizację i porządek związany z pobytem w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii oraz zasady obowiązujące osoby odwiedzające.

§ 3.

1. Pacjent w trakcie hospitalizacji ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2. Pacjent, który nie życzy sobie odwiedzin powinien poinformować o tym personel medyczny w momencie przyjęcia do Szpitala lub powzięcia takiej decyzji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

§ 4.

1. Informacji o stanie zdrowia Pacjenta samemu Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu bądź też osobie przez niego upoważnionej w dokumentacji medycznej, udziela lekarz/położna prowadząca lub w uzasadnionych przypadkach Zespół Dyżurny.

2. Udzielanie informacji telefonicznej osobie upoważnionej o Pacjencie dorosłym odbywa się po weryfikacji danych osoby upoważnionej do informacji oraz danych Pacjenta.

3. Rodzicom noworodka hospitalizowanego w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka , po wypisie mamy ze Szpitala, udzielanie informacji telefonicznej o stanie zdrowia dziecka następuje zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z lekarzem prowadzącym dziecko.

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

§ 5.

1. Pacjent powinien stosować się do uzgodnionych z personelem medycznym, zaleceń i wskazówek w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji - w tym do zasad higieny oraz zaleconej diety.

2. Przebywając w Oddziale Pacjent nie może przyjmować żadnych leków bez zgody lekarza. Leki własne, których przyjmowanie związane jest z leczeniem chorób współistniejących przewlekłych, należy przekazać w oryginalnych opakowaniach personelowi pielęgnującemu.

3. Pacjentowi nie wolno opuszczać Oddziału bez wiedzy personelu medycznego. Opuszczenie Oddziału i powrót na Oddział należy każdorazowo zgłosić personelowi medycznemu.

4. Pacjent nie może samowolnie opuszczać Szpitala.

5. Podczas obchodów lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy Oddziału, Pacjent powinien przebywać w swojej sali.

6. Dla wspólnego komfortu prosimy o utrzymanie porządku w sali pobytu.

7. Korzystanie z prywatnego sprzętu audio-video może odbywać się jedynie za zgodą personelu medycznego i Pacjentów w sali.

8. Produkty żywnościowe prosimy przechowywać w lodówce w Oddziale w podpisanych pojemnikach, zgodnie z zasadami dostępnymi w Oddziale.

9. Pacjentów przebywających w salach rodzinnych prosimy o przygotowanie pokoju przed obchodami lekarskim - pościelone łóżko osoby towarzyszącej oraz strój dzienny osoby towarzyszącej.

10. Bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia papierosów w budynku i na terenie Szpitala oraz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających pod karą grzywny.

Ponadto prosimy o:

11. Odnoszenie się z szacunkiem do Pacjentów i personelu Szpitala.

12. Niezakłócanie spokoju innym Pacjentom.

13. Oddanie rzeczy wartościowych i pieniędzy do depozytu. Centrum Medyczne „Żelazna” nie odpowiada za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu.

Istotnym jest, aby zachowanie pacjenta przebywającego w Szpitalu było wolne od zachowań nieetycznych, dyskryminujących i naruszających prawa innych osób.

Pożądane są zachowania ukierunkowane na budowanie pozytywnej atmosfery, współpracę, a także poszanowanie różnorodności.

Pacjent powinien powstrzymać się od proponowania Pracownikom Centrum Medycznego „Żelazna” jakichkolwiek korzyści majątkowych czy osobistych.

§ 6.

W przypadku świadomego i rażącego naruszenia przez Pacjenta porządku lub przebiegu leczenia, Pacjent może zostać wypisany ze Szpitala, jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. O wypisie Pacjenta ze Szpitala z powodu rażącego naruszania obowiązków Pacjenta decyduje Dyrektor Szpitala na wniosek Ordynatora Oddziału.

ZASADY ODWIEDZIN

§ 7.

1. Godziny odwiedzin w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Oddziałach Położniczych A, B, C, Ginekologicznym oraz w Oddziale Diagnostyczno – Leczniczym z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia - 11.00-19.30. Jednego Pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.

a) W Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii obowiązują odrębne „Zasady postępowania w okresie przejściowym Covid 19”

2. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny w Bloku Porodowym, w sali pooperacyjnej oraz u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka odbywają się za zgodą i zgodnie z ustaleniami z Ordynatorem / lekarzem dyżurnym.

3. Rodzice dziecka przebywającego w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

 • mama dziecka może przebywać bez żadnych bez ograniczeń czasowych, a tata dziecka w godzinach odwiedzin lub zgodnie z ustaleniami z Ordynatorem/ lekarzem dyżurnym;
 • w sali OIOM Rodzice dziecka mogą przebywać zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z lekarzem prowadzącym dziecko.

b) W Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii obowiązują odrębne „Zasady postępowania w okresie przejściowym Covid 19”

4. Podczas porodu siłami natury oraz planowanego porodu metodą cesarskiego cięcia Pacjentce może towarzyszyć jedna osoba bliska.

c) W Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii obowiązują odrębne „Zasady postępowania w okresie przejściowym Covid 19”

5. Zaleca się aby niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym nie wchodziły do Oddziałów Szpitala.

d) W Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii obowiązują odrębne „Zasady postępowania w okresie przejściowym Covid 19”

6. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (katar, grypa), będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych.

7. Dyrektor Szpitala może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego Pacjentów z innymi osobami w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów, a także na możliwości organizacyjne placówki oraz z uwagi na zakłócanie spokoju innym Pacjentom.

§ 8.

Odwiedzający zobowiązani są do:

  1. Zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad odwiedzin.

  2. Pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni w holu głównym.

  3. Opuszczenia sal na czas obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności administracyjnych wymagających ochrony danych osobowych.

  4. Nie zakłócania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, do zachowania ciszy i spokoju w czasie odwiedzin, poszanowania godności i intymności innych Pacjentów oraz podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu.<./p>

  5. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.

§ 9.

Zabrania się:

  1. Siadania, leżenia na łóżkach Pacjentów.

  2. Spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających.

  3. Posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej.

  4. Przynoszenia i przekazywania pacjentom leków bez zgody i wiedzy lekarza.

  5. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.

§ 10.

Osobom odwiedzającym, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub są odurzone środkami psychoaktywnymi, dotknięte chorobą zakaźną, bądź też wykazują objawy infekcji wirusowej (katar, grypa) lub w sposób rażący naruszają wyżej wymienione zasady odwiedzin, personel ma prawo nakazać opuszczenie Szpitala.

Warszawa, 01.08.2022 r.

1Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIAŁACH ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY / OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO – LECZNICZY Z ODDZIAŁEM CHIRURGII JEDNEGO DNIA

 • operacje z dostępu brzusznego
  • wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
  • amputacja nadpochwowa
  • operacja wyłuszczenia torbieli jajników
  • operacja wyłuszczenia mięśniaków
  • operacja ciąży pozamacicznej
  • promontofiksacja
  • radykalne operacje w nowotworach szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika
  • operacja Burcha.

 • operacje laparoskopowe
  • TLH - wycięcie macicy sposobem laparoskopowym z przydatkami (lub bez)
  • LSH - laparoskopowe nadpochwowe wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
  • LAVH wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej
  • Promontofiksacja, operacja Burcha
  • operacje guzów przydatków
  • operacje ciąży pozamacicznej
  • operacje w zaawansowanej endometriozie
  • szew szyjkowy profilaktyczny metodą laparoskopową
  • operacja naprawy ubytku w bliźnie po cieciu cesarskim
  • laparoskopia diagnostyczna

 • operacje z dostępu pochwowego
  • wycięcie macicy
  • operacje korekcyjne przy zaburzonej statyce narządu rodnego (plastyka ścian pochwy i krocza z/ bez implantowania siatek)
  • operacje w nietrzymaniu moczu (TOT , TVT)
  • wyłuszczenie lub marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
  • wycięcie sromu
  • operacja korekcyjna przedsionka pochwy (Vaginal narrower) – ginekologia estetyczna
  • labioplastyka – ginekologia estetyczna: z wykorzystaniem lasera lub sposobem klasycznym
  • rewitalizacja pochwy z wykorzystaniem lasera frakcyjnego CO2
  • zabiegi ginekologii estetycznej z użyciem kwasu hialuronowego

 • histeroskopia
  • histeroskopia diagnostyczna
  • usunięcie polipów endometrium
  • wycięcie mięśniaków podśluzówkowych
  • uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych
  • usuniecie przegrody w jamie macicy
  • office hysteroscopy

 • inne zabiegi
  • D&C (wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy)
  • EKN Leep (elektrokonizacja szyjki macicy)
  • usunięcie polipów szyjki macicy
  • wycinki z tarczy szyjki
  • marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
  • resutura krocza
  • ocena drożności jajowodów: Sono HSG
  • usunięcie zmian patologicznych z pochwy: polipy, kłykciny kończyste
  • ocena drożności jajowodów: Sono HSG
  • otacza opieką pacjentki we wczesnej ciąży do 23 tygodnia ciąży

  ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

  Procedury zabiegowe:

 • szwy szyjkowe
  • profilaktyczne,
  • ze wskazań ultrasonograficznych
  • ratunkowe
  • cesarskie cięcia
  • porody zabiegowe (próżnociąg, kleszcze)
  • procedura cięcia cesarskiego w dnie macicy z wycięciem dolnego odcinka macicy w przypadku łożyska wrastającego i przerastającego, z podwiązaniem naczyń biodrowych
  • okołoporodowe wycięcie macicy
  • plastyka dolnego odcinka macicy przy rozejściu blizny po uprzednim cesarskim cięciu,
  • szwy kompresyjne w krwotoku położniczym
  • podwiązanie tętnic biodrowych w krwotoku położniczym
  • wyłyżeczkowanie jamy macicy po porodzie, ręczne wydobycie łożyska,
  • zaopatrywanie uszkodzeń kanału rodnego i okołoporodowego uszkodzenia zwieraczy odbytu.
  • Oddział:

  • zapewnia kompleksową opiekę medyczną po porodzie dla kobiet i noworodków w systemie rooming-in
  • toaleta ran pooperacyjnych (zdjęcie szwów, punktowanie rany, specjalistyczna pielęgnacja rany z wtórnym gojeniem, profilaktyczne i lecznicze opatrunki podciśnieniowe)

  Odcinek patologii ciąży

  Oddział posiada III stopień referencyjności. Otacza opieką pacjentki od 22 tygodnia ciąży do porodu.

  W oddziale hospitalizowane są pacjentki z:

  • nadciśnieniem,
  • cukrzycą
  • cholestazą ciężarnych,
  • zagrażającym porodem przedwczesnym,
  • niewydolnością cieśniowo- szyjkową,
  • przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego,
  • zaburzeniami wzrastania płodu,
  • patologią łożyska,
  • w ciążach mnogich
  • w celu preindukcji i indukcji porodu (w ciąży po terminie porodu lub ze wskazań medycznych),
  • do planowych cesarskich cięć ze wskazań położniczych i pozapołożniczych,
  • wrodzonymi wadami płodu, zaburzeniami rytmu serca u płodu, podejrzeniem wad genetycznych u płodu,
  • zakażeniami wrodzonymi u płodu– toksoplazmoza, cytomegalia,
  • do diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcja, kordocenteza) i terapii wewnątrzmacicznej (amnioredukcje, punkcje jam ciała, shunty)
  • Hospitalizacje jednego dnia:

   • pessary w zagrażającym porodzie przedwczesnym
   • diagnostyka wrodzonej toksoplazmozy (amniopunkcja, ultrasonografia, neurosonografia)
   • neurosonografia u płodu
   • predykcja stanu przedrzucawkowego – test PREEK
   • ocena ryzyka porodu w ciągu 7 dni u pacjentek z ultrasonograficznymi czynnikami ryzyka porodu przedwczesnego- test Partosure
   • podanie profilaktycznej dawki immunoglobulin u pacjentek po kontakcie z ospą

   ODDZIAŁ NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

  • Procedury intensywnej terapii noworodka:
   • leczenie metodą selektywnego chłodzenia głowy noworodków urodzonych w ciężkiej zamartwicy
   • intensywna terapia noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie
   • wentylacja mechaniczna i nieinwazyjne wspomaganie oddechu noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie
   • leczenie niewydolności krążenia
   • farmakologiczne zamknięcie przewodu tętniczego
   • leczenie BPD – dysplazji oskrzelowo-płucnej
   • żywienie pozajelitowe drogą wkłucia centralnego

  • Procedury patologii noworodka

   • leczenie i diagnostyka noworodków urodzonych przedwcześnie i ze zbyt małą masą urodzeniową w stosunku do wieku ciążowego (SGA, JUGR)
   • diagnostyka wad wrodzonych
   • leczenie i diagnostyka żółtaczek : fototerapia, transfuzje wymienne
   • diagnostyka zakażeń TORCH
   • diagnostyka i leczenie zakażeń wewnątrzmacicznych i okołoporodowych
   • leczenie i diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych: oddechowych, krążeniowych, metabolicznych, termoregulacyjnych
   • porady laktacyjne
   • porady fizjoterapeutyczne
   • diagnostyka radiologiczna rtg, usg,
   • konsultacje okulistyczne
   • konsultacje kardiologiczne z badaniem ECHO serca
   • konsultacje wielospecjalistyczne: genetyk, ortopeda, neurolog, chirurg
  1Poznaj nasze zasady
  Drodzy Państwo

  W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” DĄŻYMY DO WYSOKICH STANDARDÓW NASZYCH RELACJI

  JEŻELI MACIE POTRZEBĘ PODZIĘKOWANIA ZA NASZĄ PRACĘ PROSIMY O:

  • przekazywanie pisemnych opinii na ręce Zarządu (na adres Spółki lub szpital@szpitalzelazna.pl, m.matysiak@szpitalzelazna.pl) lub pozostawianie w Oddziale Szpitala/Przychodni św. Zofii

   Podziękowanie zostanie przekazane pracownikowi oraz przełożonemu. Uważamy, że właściwa postawa wobec pacjenta jest kluczowym elementem działania naszej organizacji, dlatego zapewniamy, że podziękowanie będzie stanowiło ważny argument przy ocenie pracownika.

  • wyrażanie opinii na portalu społecznościowym Spółki facebook lub na google
  • wspieranie celów charytatywnych i statutowych realizowanych przez Fundację dla Szpitala św. Zofii

  W Centrum Medycznym „Żelazna” funkcjonuje procedura postępowania, zgodnie z którą:

  • pracownik zobowiązany jest odmówić przyjęcia wszelkich dowodów wdzięczności
  • dopuszczalną formą podziękowania mogą być symboliczne kwiaty
  • pacjent powinien zdecydowanie zareagować, jeśli zostanie postawiony w sytuacji korupcyjnej
  • powołany został Koordynator ds. przeciwdziałania korupcji

  Według wykładni Ministerstwa Zdrowia łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np. butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

  W świetle polskiego prawa pacjent nie może wręczać dowodów wdzięczności pracownikowi służby zdrowia w postaci upominków czy prezentów.

  Nie jest ważne, na jakim etapie procesu leczenia przekazywany jest dowód wdzięczności. Korupcja jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną,

  Zdarzenie o charakterze korupcyjnym możesz zgłosić do Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub do Koordynatora ds. przeciwdziałania korupcji w formie:

  • przesyłki pocztowej nadanej pocztą tradycyjną skierowanej na adres Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub złożonej bezpośrednio w sekretariacie
  • poczty elektronicznej: stopkorupcji@szpitalzelazna.pl
  • podczas osobistego spotkania z Zarządem

  1Zakres opieki sprawowanej przez bliskich

  Zachęcamy do współpracy z personelem medycznym w sprawowaniu opieki nad bliską osobą w miarę swoich możliwości, potrzeb i warunków w poniższym zakresie.

  GINEKOLOGIA

  • pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych
  • toaleta ciała (pomoc w myciu się, czesaniu, ubieraniu)
  • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych
  • pomoc w komunikacji z personelem Szpitala, światem zewnętrznym
  • karmienie (zgodnie z zaleceniami dietetycznymi lekarza) pacjentek leżących lub z niepełnosprawnością

  BLOK PORODOWY/DOM NARODZIN

  • pomoc w zbieraniu wywiadu do dokumentacji medycznej
  • rola pośrednika między kobietą rodzącą, a personelem Szpitala
  • wsparcie kobiety podczas porodu
  • aktywne uczestnictwo w porodzie
  • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i duchowych
  • wsparcie i pomoc w opiece nad noworodkiem

  ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

  • pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych
  • toaleta ciała (pomoc w myciu się, czesaniu, ubieraniu)
  • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych
  • pomoc w komunikacji z personelem Szpitala, światem zewnętrznym
  • karmienie (zgodnie z zaleceniami dietetycznymi lekarza) pacjentek leżących lub z niepełnosprawnością
  • pomoc matce w opiece nad noworodkiem: kąpiel noworodka w asyście położnej, pomoc przy pielęgnacji dziecka
  • pomoc przy przystawianiu do piersi
  • pomoc przy dokarmianiu dziecka wg zaleceń personelu medycznego

  ODDZIAŁ POŁOŻNICZY z odcinkiem patologii ciąży

  Zakres opieki pielęgnacyjnej KOBIETY CIĘŻARNEJ

  • pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych
  • toaleta ciała (pomoc w myciu się, czesaniu, ubieraniu)
  • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych
  • pomoc w komunikacji z personelem Szpitala, światem zewnętrznym
  • karmienie (zgodnie z zaleceniami dietetycznymi lekarza) pacjentek leżących lub z niepełnosprawnością

  Zakres pomocy MATCE w OPIECE NAD NOWORODKIEM

  • kąpiel noworodka w asyście położnej,
  • pomoc przy pielęgnacji dziecka • pomoc przy przystawianiu do piersi i dokarmianiu dziecka

  ODDZIAŁ NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

  Zakres opieki pielęgnacyjnej każdorazowo ustalany jest z personelem medycznym – nauka pielęgnacji.

  1Dostępność telefonów dla pacjentów

  W Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii realizowane jest prawo pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego z innymi osobami – zgodnie z § 3. pkt 1 Regulaminu pobytu i odwiedzin pacjentów. W związku z tym informujemy, że w poszczególnych Oddziałach Szpitala dostępne są m. in. telefony komórkowe w celu optymalnej realizacji prawa do kontaktu telefonicznego.

  Z numerów telefonów każdy pacjent może zadzwonić do swoich bliskich, jest także możliwość kontaktu z pacjentem w Szpitalu.

  Oddział Położniczy B – nr telefonu 539 144 294

  Oddział Położniczy A – nr telefonu 539 146 951

  Oddział Położniczy C – nr telefonu 539 142 477

  Oddział Ginekologiczny – nr telefonu 539 149 739

  1Udzielanie informacji telefonicznej

  W Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w oddziale, w którym przebywa pacjent - możliwe jest telefoniczne uzyskanie podstawowych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta przez osobę upoważnioną lub bez upoważnienia w sytuacjach wyjątkowych np. gdy pacjent jest nieprzytomny. Informacja telefoniczna udzielana jest po weryfikacji danych osobowych pacjenta oraz osoby upoważnionej.

  Rodzicom dziecka przebywającego W Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka informacja telefoniczna udzielana jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z lekarzem prowadzącym dziecko.