Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym sp. z o.o.

Centrum Medyczne „ŻELAZNA” sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

  1) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;

  2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zakres udzielanych przez Centrum świadczeń zdrowotnych (w rozumieniu § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania) obejmuje:

  1) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.1.1 leczenie stacjonarne świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii, endokrynologii, urologii, chirurgii ogólnej, ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, farmakologii klinicznej, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, pielęgniarstwa położniczego, pielęgniarstwa ginekologicznego, pielęgniarstwa neonatologicznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa operacyjnego, zdrowia publicznego;

  2) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.1.2 leczenie stacjonarne ”jednego dnia” świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: położnictwa i ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej, ginekologii onkologicznej, endokrynologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, pielęgniarstwa ginekologicznego;

  3) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.3 leczenie ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, okulistyki, ginekologii onkologicznej, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, genetyki klinicznej, endokrynologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, chorób wewnętrznych, hipertensjologii, rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, zdrowia publicznego, urologii, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, pielęgniarstwa neonatologicznego, pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, pielęgniarstwa położniczego, pielęgniarstwa ginekologicznego, pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

  4) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.9 pozostała opieka ambulatoryjna świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: psychologii klinicznej, zdrowia publicznego, diabetologii;

  5) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.2.3 rehabilitacja ambulatoryjna świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, neurologopedii;

  6) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.4.1 badania laboratoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie dziedziny medycyny - diagnostyka laboratoryjna;

  7) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.1 USG świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, ginekologii onkologicznej, radiologii i diagnostyki obrazowej;

  8) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3 rentgenodiagnostyka świadczenia zdrowotne w zakresie dziedzinie medycyny – radiologia i diagnostyka obrazowa;

  9) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.7 endoskopia świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej;

  10) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.9 inne świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, urologii, radiologii i diagnostyki obrazowej;

  11) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.4.3.1.1 nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, pediatrii, pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek, realizowane są przez SPZOZ Warszawa-Wola Śródmieście na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

  12) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.4.8 diagnostyka patomorfologiczna świadczenia zdrowotne w zakresie dziedziny medycyny - patomorfologia;

  13) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.6.1.1 planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: położnictwa i ginekologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych;

  14) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.6.1.2 zdrowie matki i dziecka świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: pediatrii, pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych;

  15) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.6.3.1 szczepienia świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: neonatologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej;

  16) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.6.7 oświata i promocja zdrowia świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny: neonatologii, pediatrii, onkologii klinicznej, pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

  17) w ramach funkcji ochrony zdrowia HC.R.2 kształcenie i szkolenie personelu medycznego prowadzi działalność w zakresie następujących dziedzin medycyny: położnictwa i ginekologii, neonatologii, perinatologii.