REGULAMIN ODWIEDZIN W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” SP. Z O.O. (CMŻ) W CZASIE PANDEMII COVID 19

W związku z trwającą pandemią COVID-19, odwiedziny pacjentów są ograniczone i odbywają się w oparciu o Regulamin odwiedzin w CMŻ w czasie pandemii COVID 19 oraz przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. 2020.849 ze zm.), w szczególności:

 • Art.33.1: „Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami”,
 • Art.5: „Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art.33.1. - prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu”.

Regulamin dla rodziców odwiedzających wcześniaki dostępny jest po kliknięciu w link: REGULAMIN DLA RODZICÓW OPIEKUJĄCYCH SIĘ WCZEŚNIAKIEM PRZEBYWAJĄCYM W ODDZIALE NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” SP. Z O.O. W CZASIE PANDEMII COVID-19

ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN PACJENTÓW w SZPITALU SPECJALISTYCZNYM ŚW. ZOFII

W Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii od dnia 15.12.2021 r. do odwołania zgodnie z art. 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta czasowo ograniczone zostaje prawo pacjenta do kontaktu osobistego (odwiedziny) ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Odwiedziny będą możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych na podstawie indywidualnego (ustnego lub pisemnego) wniosku pacjenta lub osoby uprawnionej.

Decyzję w sprawie podejmuje Ordynator Oddziału lub inna wyznaczona osoba.

ORGANIZACJA ODWIEDZIN

 • jednorazowo odwiedziny trwają do 30 min.,
 • osoba musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją,
 • osoba odwiedzająca wchodzi do holu głównego Szpitala wejściem nr 3 (od ul. Żelaznej), gdzie ma mierzoną temperaturę, saturację, wypełnia formularz ankiety epidemiologicznej i jest zobowiązana okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Decyzję o możliwości odwiedzin podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

 • dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali,
 • noszenia jednorazowej maseczki medycznej (FFP2/FFP3) na terenie całego CMŻ,
 • siadania tylko na krzesłach dostępnych w salach pobytowych (niedopuszczalne jest siadanie na łóżkach pacjentów),
 • ograniczenia przemieszczania się po Szpitalu/CMŻ (w inne miejsca, niż wyznaczony cel wizyty),
 • zapoznania się z Regulaminem odwiedzin w CMŻ w czasie pandemii Covid-19 i jego przestrzegania.

W czasie odwiedzin na sali pobytowej 2 - osobowej, zaleca się by osoba odwiedzana i inna pacjentka miały założone maseczki.

Organizacja odwiedzin w innych przypadkach w sytuacjach WYJĄTKOWYCH odbywają się na zasadach indywidualnych.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

W związku z napływającymi do nas pytaniami dotyczącymi pobytu w naszym Szpitalu uprzejmie informujemy:

 • Nasz Personel będzie pomagał Pacjentkom w opuszczeniu Szpitala. Maluszek może być zawieziony do naszego patio wózeczkiem szpitalnym.
 • Osoba odbierająca Pacjentkę może przekazać fotelik pracownikowi patio, aby można było przygotować Maluszka do wyjścia ze Szpitala - tylko w momencie opuszczania Szpitala będzie taka możliwość.
 • Dokumenty do rejestracji dziecka w Urzędzie będą przesyłane drogą e-mailową na wskazany przez pacjentkę e-mail. W tym celu będzie się z Pacjentką kontaktować telefonicznie pracownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej. Jeżeli pacjentka nie będzie mogła odebrać telefonu zostanie do niej wysłany sms z prośbą o kontakt telefoniczny.
 • Informujemy, że istnieje możliwość przekazania paczek dla pacjentów hospitalizowanych poprzez pozostawienie ich w holu Szpitala. Prosimy, aby paczka była oznaczona czytelnie imieniem i nazwiskiem pacjenta, nazwą oddziału oraz numerem sali. Paczka powinna być zapakowana w sposób umożliwiający jej bezpieczne przeniesienie. Zalecamy, aby paczka nie ważyła więcej niż 3 kg. Paczki prosimy dostarczać najpóźniej do godziny 18.00.

  Prosimy, aby były to rzeczy niezbędne z punktu widzenia hospitalizacji. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Wielkość fontu
Wysoki kontrast