Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące porodów w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w dobie pandemii COVID-19.

Porody rodzinne

REGULAMIN PORODÓW RODZINNYCH W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” SP. Z O.O. W CZASIE PANDEMII COVID-19

Obowiązuje od 02.12.2021 r.

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka lub inna bliska osoba wskazana przez pacjentkę).

2. Osoba towarzysząca powinna:

 • mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie powinna mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni przed terminem porodu,
 • w dniu porodu powinna obowiązkowo okazać personelowi Szpitala jeden z dwóch dokumentów:
 • - wynik badania laboratoryjnego (wersja papierowa lub elektroniczna) potwierdzający negatywny wynik testu (antygenowy lub PCR) w kierunku zakażenia COVID 19 (ważny do 48 godzin od momentu pobrania). Koszt realizacji prawa pacjenta do udziału osoby bliskiej, zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ponosi pacjent. Test można również wykonać w punkcie testowym przy Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego św. Zofii, zgodnie z obowiązującym cennikiem Spółki, tj. 45 zł.

  lub

  - certyfikat przechorowania COVID-19 ważny do 3 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu (antygenowego/PCR) potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy).

3. Pacjentka i jej osoba towarzysząca przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

4. Przy przyjęciu do Szpitala osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała, saturację oraz wypełnia formularz ankiety epidemiologicznej.

5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej.

6. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie Szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.

7. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Blokiem Porodowym.

8. Osoba towarzysząca po wejściu do sali porodowej dezynfekuje ręce i przez cały okres pobytu w sali porodowej ma założoną atestowaną maseczkę ochronną (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-12 godzin).

9. Ze względów bezpieczeństwa osoba towarzysząca w porodzie i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po terenie Szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. Prosimy, aby w I okresie porodu pacjentka zakładała maseczkę ochronną, kiedy personel przebywa w sali.

10. Po 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza Szpital.

11. W przypadku porodu zabiegowego (nie dotyczy planowych cięć cesarskich) nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w Szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu Szpitala.

Cesarskie cięcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA OSOBY BLISKIEJ W PLANOWANYM CIĘCIU CESARSKIM W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” (CMŻ) W CZASIE PANDEMII COVID-19

Obowiązuje od 02.12.2021 r.

1. Osoby towarzyszące pacjentce w planowym cięciu cesarskim muszą być zdrowe oraz:

 • w dniu porodu obowiązkowo okazać personelowi Szpitala jeden z dwóch dokumentów:
 • - wynik badania laboratoryjnego (wersja papierowa lub elektroniczna) potwierdzający negatywny wynik testu (antygenowy, PCR) w kierunku zakażenia COVID 19 (ważny do 48 godzin od momentu pobrania). Koszt realizacji prawa pacjenta do udziału osoby bliskiej w planowym cięciu cesarskim, zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ponosi pacjent.

  Test można również wykonać w punkcie testowym przy Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego św. Zofii, zgodnie z obowiązującym cennikiem Spółki. Koszt realizacji udziału osoby bliskiej w planowanym w cięciu cesarskim - 200 zł.

  lub

  - certyfikat przechorowania COVID-19 ważny do 3 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu PCR / antygenowego potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy).

2. Pacjentka przy przyjęciu do Szpitala w Izbie Przyjęć dokonuje opłaty za udział osoby bliskiej w planowanym w cięciu cesarskim.

3. Przy wejściu do Szpitala osoba bliska podlega tym samym procedurom, co pacjentka, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała, saturację oraz wypełnia formularz ankiety epidemiologicznej.

4. Osoba uczestnicząca w planowanym cięciu cesarskim zobowiązana jest do:

 • dezynfekcji rąk przed wejściem do Bloku Operacyjnego (BOP) oraz po wyjściu z BOP,
 • noszenia jednorazowej maseczki medycznej na terenie całego CMŻ,
 • postępowania w BOP zgodnie z poleceniami osoby medycznej,
 • po zakończeniu procedury cięcia cesarskiego - do opuszczenia Bloku Operacyjnego, przemieszczenia się windą A do Holu głównego, a następnie do niezwłocznego opuszczenia CMŻ,
 • nieprzemieszczania się po Szpitalu/CMŻ (w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty),
 • zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w planowanym cieciu cesarskim w CMŻ w czasie pandemii Covid 19 i jego przestrzegania.

4. Zasady organizacji:

 • ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną osoby towarzyszące oczekują przed wejściem do szpitala na wezwanie personelu, a następnie po weryfikacji ww. kryteriów oraz dokonaniu pomiarów temperatury, saturacji udają się do Bloku Operacyjnego,
 • pielęgniarka / położna Bloku Operacyjnego przekazuje osobie towarzyszącej środki ochrony osobistej oraz informację jak prawidłowo zachować się w BOP.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

Sale pobytowe

Droga Pacjentko!

 1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu.
 2. Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.
 3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką.
 5. Zasłaniaj usta i nos maseczką jednorazową w przypadku:

  • gdy personel szpitala wchodzi do sali,
  • gdy poruszasz się po szpitalu (sklepik, badanie poza oddziałem pobytu, itp.)

DODATKOWO W STREFIE IZOLACJI:

  • Nie opuszczaj sali pobytowej bez polecenia personelu!

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

Wielkość fontu
Wysoki kontrast