Zasady postępowania w okresie infekcji górnych dróg oddechowych (GDO) - Covid, grypa, RSV, itp.

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z trwającym okresem wzrostu liczby infekcji górnych dróg oddechowych (w tym, infekcji wirusowych), w Centrum Medycznym „Żelazna” wprowadzone zostały zasady postępowania mające zapewnić bezpieczne epidemiologicznie środowisko Szpitala. Zasady te są systematycznie weryfikowane i zmieniane.

Niniejsze zasady, obowiązują od 1 grudnia 2022 roku do odwołania.

ZASADY EPIDEMIOLOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE OSOBY BLISKIE ZGŁĄSZAJĄCE SIĘ DO CENTRUM MEDYCZNEGO „ŻELAZNA” W CELU ODWIEDZIN LUB TOWARZYSZENIA W PORODZIE

Osoba bliska zobowiązana jest do:

 • dezynfekcji rąk przed wejściem do każdego Oddziału oraz po wyjściu z niego,
 • zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.1) nakaz noszenia na terenie całego Szpitala medycznej maseczki ochronnej - chirurgicznej lub FFP 2, FFP 3 obowiązuje do 31 marca br.
 • postępowania w każdym Oddziale, Izbie Przyjęć zgodnie z poleceniami osoby medycznej,
 • nieprzemieszczania się po Szpitalu w inne miejsca, niż wyznaczony cel wizyty.
 • siadania tylko na krzesłach dostępnych w salach pobytowych (niedopuszczalne jest siadanie na łóżkach pacjentów).

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

I. PRZYJMOWANIE PACJENTEK DO CENTRUM MEDYCZNEGO „ŻELAZNA”

 • przy przyjęciu do Szpitala w Izbie Przyjęć, gdzie położna przeprowadza wywiad epidemiologiczny, pacjentce może towarzyszyć jedna osoba, która jest zdrowa i zabezpieczona medyczną maseczka ochronną (chirurgiczną lub FFP 2)
 • pacjentki objawowe przyjmowane do Szpitala, badane są nieodpłatnie testami antygenowymi SARS CoV 2 lub w kierunku grypy, jeśli wynik jest dodatni, a hospitalizacja jest konieczna, stosowana jest izolacja,
 • wynik testu w żadnym wypadku nie wpływa na decyzję o hospitalizacji pacjentki w ciąży, a jedynie na odpowiednie zabezpieczenie personelu (środki ochrony osobistej) i innych pacjentek (pobyt w strefie izolacji),
 • w przypadku planowej operacji ginekologicznej lub zabiegu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, ze względów bezpieczeństwa pacjentki, procedura medyczna zostaje odroczona.

II. ODWIEDZINY

a) PACJENTÓW DOROSŁYCH

Organizacja odwiedzin:

1. Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach: 12.00 – 18.00.

2. Jednorazowo odwiedziny trwają do 2 godzin, po wcześniejszym ustaleniu godzin odwiedzin w oddziale (12.00-14.00; 14.00-16.00; 16.00- 18.00).

3. U pacjenta może przebywać jednoczasowo tylko jedna osoba dorosła.

4. Osoba musi być zdrowa (m.in. choroby zakaźne, infekcje dróg oddechowych), w środowisku domowym nie mogą występować infekcje dróg oddechowych, choroby zakaźne.

5. Na podstawie art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do kontaktu osobistego nie dotyczy Pacjentów podlegających izolacji zgodnie z przepisami epidemiologicznymi.

6. Osoba odwiedzająca wchodzi do Szpitala wejściem od ul. Żelaznej i jest zobowiązana okazać pracownikowi przy konsoli holu głównego, dokument potwierdzający tożsamość oraz poinformować go o dobrym stanie zdrowia.

7. W czasie odwiedzin w sali pobytowej 2 - osobowej zaleca się, by osoba odwiedzana i inna pacjentka miały założone maseczki.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala. Organizacja odwiedzin w sytuacjach WYJĄTKOWYCH odbywa się na zasadach indywidualnych.

b) ODWIEDZINY DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONYCH

Organizacja odwiedzin:

1. Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach: 10.00 – 19.00.

2. Jednorazowo odwiedziny trwają do 3 godzin, po wcześniejszym ustaleniu godzin odwiedzin w oddziale (10.00-13.00; 13.00-16.00; 16.00-19.00). 3. U dziecka może przebywać tylko przedstawiciel ustawowy.

3. Rodzic odwiedzający dziecko przebywające w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka musi być zdrowy (m.in. choroby zakaźne, infekcje dróg oddechowych), w środowisku domowym nie mogą występować infekcje dróg oddechowych, choroby zakaźne.

4. Osoba odwiedzająca noworodka jest zobowiązana okazać dokument potwierdzający tożsamość.

5. Rodzice z objawami infekcji nie mogą odwiedzać dzieci.

Mama ma możliwość odciągania pokarmu dla dziecka.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

W sytuacji wystąpienia ogniska epidemicznego lub zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego w Szpitalu odwiedziny mogą zostać wstrzymane - w całym Szpitalu lub na wybranych oddziałach.

III. UDZIAŁ OSOBY BLISKIEJ W PLANOWYM CIĘCIU CESARSKIM

Osoba towarzysząca pacjentce w planowej procedurze medycznej- cięciu cesarskim musi być zdrowa (bez infekcji dróg oddechowych, chorób zakaźnych), w środowisku domowym nie mogą występować infekcje dróg oddechowych.

Organizacja rodzinnego cesarskiego cięcia:

1. Pacjentka przy przyjęciu do Szpitala w Izbie Przyjęć dokonuje opłaty za udział osoby bliskiej w planowanym w cięciu cesarskim.

2. Osoby towarzyszące oczekują w Izbie lub w holu głównym na wezwanie personelu, a następnie po weryfikacji stanu zdrowia udają się do Bloku Operacyjnego.

3. Pielęgniarka / położna Bloku Operacyjnego przekazuje osobie towarzyszącej środki ochrony osobistej oraz informację, jak prawidłowo zachować się w Bloku Operacyjnym.

4. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do postępowania w Bloku Operacyjnym zgodnie z poleceniami pracownika medycznego bloku.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

IV. UDZIAŁ OSOBY BLISKIEJ W PORODZIE SIŁAMI NATURY

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka lub inna bliska osoba wskazana przez pacjentkę). Druga osoba towarzysząca (fotograf lub doula) może być obecna przy porodzie za zgodą Zarządu. Wniosek o drugą osobę towarzyszącą należy kierować na adres szpital@szpitalzelazna.pl.

2. Osoba towarzysząca pacjentce musi być zdrowa (bez infekcji dróg oddechowych, chorób zakaźnych), w środowisku domowym również nie mogą występować infekcje dróg oddechowych (np.: grypa, Covid, RSV).

Organizacja rodzinnego porodu siłami natury:

1. Osoba towarzysząca oczekuje w Izbie lub w holu głównym na wezwanie personelu, a następnie po weryfikacji stanu zdrowia (położna Bloku Porodowego) udaje się wraz z rodzącą do Bloku Porodowego.

2. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna po wstępnym badaniu pacjentki i weryfikacji stanu zdrowia osoby towarzyszącej.

3

. Osoba towarzysząca w porodzie przez cały okres pobytu postępuje zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród, nie opuszcza sali porodowej bez wyraźnego polecenia personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Blokiem Porodowym. 2 godziny od zakończenia porodu opuszcza Szpital. W sytuacji wykonania nagłych procedur medycznych u pacjenta lub noworodka osoby towarzyszące muszą bezwzględnie opuścić salę porodową. W przypadku porodu zabiegowego (nie dotyczy planowych cięć cesarskich) nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej. W sytuacji, kiedy rodzinny poród siłami natury kończy się pilnym cięciem cesarskim, ojciec dziecka może po zakończeniu operacji (w przedsionku Bloku operacyjnego) zobaczyć noworodka, a następnie windą A przemieścić się do holu głównego i niezwłocznie opuścić Szpital.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w Szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu Szpitala.

V. POBYT PACJENTKI W ODDZIALE - SALE POBYTOWE

Droga Pacjentko!

1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu.

2. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

3. Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką.

4. Zasłaniaj usta i nos maseczką jednorazową w przypadku:

 • gdy personel szpitala wchodzi do sali,
 • gdy poruszasz się po szpitalu (sklepik, badanie poza oddziałem pobytu, itp.)

DODATKOWO W STREFIE IZOLACJI:

 • Nie opuszczaj sali pobytowej bez polecenia personelu!

  VI. ZABIEGI I OPERACJE

  Droga Pacjentko!

  Chcąc zminimalizować ryzyko nabycia zakażenia w okresie okołooperacyjnym wprowadziliśmy w naszej placówce dodatkowe procedury. Należy mieć świadomość, że jeśli dojdzie do zakażenia, to pogarsza to rokowanie oraz jest to sytuacja, która zagraża innym pacjentkom i personelowi Szpitala. Uprzejmie informujemy, że pracownik Działu Dokumentacji Medycznej zadzwoni do Pani ok. ok. 3-4 tygodni przed planowaną operacją w celu potwierdzenia jej terminu oraz zapyta o stan zdrowia.

  Pracownik może zalecić skontaktowanie się z Działem Dokumentacji i Statystyki Medycznej w celu przesunięcia terminu planowanego zabiegu, operacji w sytuacji, gdy w okresie 7 dni przed planowaną hospitalizacją, wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego lub pokarmowego: kaszel, duszność, bóle mięśniowe, głowy, osłabienie, biegunka, wymioty, gorączka, nagła utrata węchu i smaku, zapalenie spojówek. Odroczenie zabiegu, operacji może nastąpić również w związku z obecną chorobą COVID -19 lub inną infekcją wirusową dróg oddechowych osoby zamieszkującej (mąż, dziecko, rodzice itp.).

  Jednocześnie informujemy, że przy przyjęciu do Szpitala każda pacjentka przeprowadzony ma wywiad epidemiologiczny, a pacjentka objawowa pobierany ma test antygenowy w kierunku SARS CoV 2 oraz test w kierunku grypy. Ostateczną decyzję o możliwości hospitalizacji podejmuje lekarz Izby Przyjęć.

  Ważne!

  W sytuacji konieczności odroczenia planowej operacji, zabiegu (wystąpienie objawów infekcji w okresie 7 dni przed przyjęciem lub decyzja lekarza w Izbie Przyjęć) pacjentka zobowiązana jest do skontaktowania się z Działem Dokumentacji i Statystyki Medycznej (tel. 22 25 59 861) w celu ustalenia nowego terminu operacji.